BIM Consultancy en Advies

Disclaimer en Algemene Voorwaarden

 

Disclaimer

 

Het gebruik van de website www.mdr-advies.nl is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

 

Wij besteden de grootst mogelijk zorg aan de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. Ondanks dat kan MdR Advies niet garanderen dat alle ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal MdR Advies de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de MdR Advies via de contactpagina

 MdR Advies probeert om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat de website www.mdr-advies.nl volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

 

MdR Advies is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.
Op of via deze website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar andere websites van instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. MdR Advies beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Gebruik van deze informatie is dan ook geheel op eigen risico, MdR Advies is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

 

MdR Advies hecht veel belang aan de eerbiediging van uw privacy. De meeste informatie is op of via onze website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd, bijvoorbeeld bij invulformulieren. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 juli 2000.

Hierbij garandeert MdR Advies het volgende:
– Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening (on line) te realiseren.
– De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
– Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden.
– U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met MdR Advies.
– MdR Advies treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

 

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

 

MdR Advies behoudt ten alle tijden alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

 
Heeft u vragen over deze disclaimer? Neemt u dan contact met ons op!
 

Algemene Voorwaarden

 

Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van ICT Office van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Hieronder vindt u de van toepassing zijnde modules die u kunt downloaden.